VÅRA TJÄNSTER

Value Based Marketing & Pricing Kundorienterad & datadriven strategisk marketing

Nyckeln till de flesta marketingbeslut ligger i att veta det Värde som kunderna gärna vill ha. Den första frågan i alla marketingrelaterade företagsbeslut bör vara:

”Vilket Värde söker våra kunder?”

Value Based Pricing Consulting Value Based Pricing
Kärnan i vårt arbete och de flesta av våra projekt handlar om Value-based Pricing, eller värdebaserad prissättning. I motsats till andra prissättningsmetoder, är Value-based Pricing mer långsiktigt fokuserad och utgångspunkten för Value-based Pricing är Värdet som kunderna vill ha. När dessa Värden är kända, och uppdateras regelbundet, måste hela organisationen, inklusive kanaler och verksamheter, arbeta för att leverera dessa Värden. Man uppnår då inte bara högre nettoresultat med hjälp av bättre prissättning, man förlorar även färre kunder tack vare en högre kundtillfredsställelse.
Customer Value Proposition (CVP) Customer Value Proposition
I likhet med Value-based Pricing är utgångspunkten för Customer Value Propositions det faktiska Värdet som kunderna söker. I detta fall är det dock så att tillvägagångssättet drivs något mer av att optimera en produkts (portföljs) prestanda i stället för att optimera hela företaget. Förutom Förpackning (Packaging) och Prissättning, ligger extra fokus på budskapet till marknaden och kundupplevelsen att leverera vad som utlovas. Målet är att förbättra produkten på ett sådant sätt att förslaget erbjuder mer värde än själva produkten.
Value Based Pricing Consulting Prisändringar
Prisändringar hör till alla företags vardag. Ofta är det en justering uppåt, som drivs av olika faktorer som högre löner, investeringar eller en ökning av nettoomsättningen. Ibland kan konkurrens vara orsaken till att vi måste sänka våra priser för att uppnå högre volymer. Det är dock inte bara viktigt att identifiera kundernas priskänslighet med en rigid kundorienterad och datadriven strategi, men även att utföra denna väl genom att tillämpa rätt nivå av Värdekommunikation.
Value Based Pricing Consulting Marketingstrategi
Marketingstrategier måste kombinera alla tillgängliga datakällor, som kundbehov, faktiskt kundbeteende, nuvarande strategis effektivitet, konkurrenternas aktiviteter, marketingtrender och ekonomiska resultat för alla aktörer på marknaden. När dessa datauppgifter kombineras, är det viktigt att analysera dem och sätta dem i ett fullständigt marknadsperspektiv. För att fastställa den bästa strategin, bidrar en finansiell bedömning/ett företagsexempel till både beslutsfattande och genomförande.
Value Based Pricing Consulting Produktlansering
Produkter ska helst utvecklas med kundens behov i åtanke. Utgångspunkten bör därför vara kundundersökning. För att lansera den nya produkten på det kommersiellt bästa sättet, måste en marknadsanpassad förpackning och prissättning väljas som optimerar både nya kunders volym och befintliga kunders effekt (omsättningen ökas genom upselling & cross-selling samtidigt som Downgrades minimeras). Förutom förpackning (packaging) och prissättning måste även genomförandet i kanalerna optimeras.
Customer Centricity Value Based Pricing Consulting Kundorientering
Många företag blir framgångsrika med ett starkt fokus på produktprestanda och/eller effektivt genomförande i kanalerna, men måste gå mot en mer kundorienterad organisation på grund av konkurrenstrycket. Att bara samla in feedback från kunder och integrera denna i processerna är oftast inte tillräckligt, då det även är en kulturförändring. Därför inkluderar vi alltid medarbetare från alla nivåer i organisationen i processen, och ser till att de fortsätter att arbeta kundfokuserat efter vårt uppdrag har avslutats.
Value Based Pricing Consulting Value Based Margin Mgmt.
Med Value Based Margin Management kan de egna marginalerna optimeras samtidigt som kundernas uppfattning ”valuta för pengarna” bibehålls eller till och med förbättras. För att uppnå detta, är det nödvändigt att förstå vilket Värde kunder fäster vid olika delar av erbjudandet, och det är även nödvändigt att identifiera kostnadselement inom produktionsprocessen. Genom att kombinera dessa två, kan fördelaktiga optimeringspotentialer identifieras. Utförande med kunder är en viktig del för att uppnå de planerade marginalförbättringarna.
Value Based Pricing Consulting Förpackning (Packaging)
För rätt förpackning (packaging) av produkterna och tjänsterna måste man hitta rätt balans vad gäller valuta för pengarna ur ett kundperspektiv, som ger fördelar gentemot konkurrenterna för att skapa leads och omsätta dessa till försäljning utan att skapa motreaktioner hos konkurrenterna, och samtidigt hantera nya positiva marginaler från nya och befintliga kunder. Det börjar alltså med att förstå Värdet som kunder söker, helst per segment, och ta fram förpackningar som är intressanta för ett stort antal kunder.
Account Management Customer Relationship Management Customer Base Management Value Based Pricing Consulting Account/ Base Management
En viktig del av att förverkliga fastställda affärsmål är att kunna förverkliga förändringarna med befintliga kunder. För att uppnå detta, måste aktuella tjänster och priser analyseras och jämföras gentemot planerade förändringar vad gäller produkt, förpackning, presentation och prissättning. Vi måste ställa oss följande fråga: ”Tror vi att våra kunder kommer att förändra sitt beteende om vi förändrar vår förpackning och presentation?” Svaret på denna fråga bör vara: ”Ja, vi tror att de via upselling och cross-selling kommer att köpa mer och tappa färre kunder.”